Privacyverklaring AVG

Atrium Vastgoedmanagement, hierna te noemen Atrium, respecteert ten alle tijden de privacy van haar klanten, zakelijke relaties en websitegebruikers. Persoonlijke informatie en gegevens die u ons verstrekt worden behandeld volgens de regelementen en richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens. (AVG 25 mei 2018)

Verwerking van persoonsgegevens:

Door gebruik te maken van de diensten van Atrium en/of het zelf verstrekken van persoonlijke gegevens al dan niet via een contactformulier op de website kan Atrium persoonsgegevens verwerken. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bank- en betaalgegevens

Doelstelling benodigde gegevens op basis van de grondslagen autoriteit persoonsgegevens:

Atrium verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar beheersactiviteiten (zowel huuradministratie als in het kader van VvE-beheer). Dat doen wij met als doel om telefonisch ofwel per email met u te kunnen communiceren op verzoek, en/of om u schriftelijk (e-mail of per post) te kunnen benaderen voor bijvoorbeeld aankondigingen van onderhoud, afhandeling van onderhoudsverzoeken, updates van lopende schademeldingen, algemene en/of belangrijke wijzigingen en/of bij calamiteiten.

Daarnaast kan Atrium persoonsgegevens gebruiken in aansluiting op een (al dan niet zakelijke) gesloten overeenkomst (uitvoering), doorgaans bestaande uit werkzaamheden zoals vermeld in een (beheer)overeenkomst. Indien andere werkzaamheden, waaronder bijv. het uitbrengen van offertes al dan niet op verzoek, van toepassing zijn zullen wij voorafgaand toestemming (verplicht) vragen en vastleggen aan betreffende persoon en of bedrijf.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen van Atrium te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of na een beëindiging van de overeenkomst tussen u en Atrium, worden de gegevens verwijderd. Zolang er een beheerovereenkomst van toepassing is worden financiële gegevens bewaard voor een termijn van zeven jaren (wettelijk bepaald).

Medewerkers:

De medewerkers van Atrium werken volgens een intern vastgestelde gedragscode welke aan de eisen van de nieuwe autoriteit persoonsgegevens voldoet.

Persoonsgegevens delen met derden:

Atrium verstrekt persoonsgegevens enkel en alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met betreffende partij en of persoon (boekhouder, accountant) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingdienst en of overheidsinstantie). Voorts verstrekt Atrium persoonsgegevens aan bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven op basis van individuele melding teneinde de bedrijven gelegenheid te geven om in contact te treden met de melder en de onderhoudsvraag te verhelpen.

Website bezoek:

Op de site van Atrium worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website uitsluitend indien van toepassing. Atrium gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Indien men een website van derden bezoekt is de bezoeker verantwoordelijk om te checken hoe zijn/haar gegevens worden verwerkt, de bezoeker dient het privacyreglement van de website van de betreffende derden te raadplegen.

Cookies:

Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web omdat eerder bezochte websites de computer al kennen. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Omdat cookies gegevens bevatten over bezoekersaantallen en bezochte pagina’s, verschaffen zij aan diverse bedrijven waar van toepassing informatie over populaire interessegebieden. Deze informatie wordt gebruikt om sites verder te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Het is echter mogelijk dat bij deze instelling bepaalde delen van de site niet of niet goed functioneren. 

Wijziging, inzage en aanpassing van gegevens:

Met ingang van de nieuwe AVG per 25 mei 2018 heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Atrium zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen via administratie@atrium-vgm.nl.

Wanneer u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in het account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Atrium. U kunt schriftelijk of per email verzoeken dat Atrium uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@atrium-vgm.nl. Atrium zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Atrium een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Atrium uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Beveiligen persoonsgegevens: *(heel persoonlijk)

Atrium neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Atrium maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Atrium verwerkt persoonsgegevens in een administratiesysteem welke niet toegankelijk is voor anderen dan de beheerder ofwel waarvoor een separate subverwerkersovereenkomst is afgesloten met de leverancier van de software. Ook hier geldt een beveiliging procedure voor de alleen daartoe bevoegde personen conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen maken onderdeel uit van periodieke controles met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, eveneens fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Atrium uw gegevens gebruikt, stuur dan een e-mail naar info@atrium-vgm.nl. Ook wanneer u een klacht heeft over de manier waarop Atrium uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@atrium-vgm.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Atrium Vastgoedmanagement B.V.
Frederik hendrikplein 33
2582 AX Den Haag

KvK:27250213